Leren Doe Je Voor Jezelf

Peppels maakt onderwijs persoonlijk

Peppels.net is een digitale leer- en werkomgeving gebouwd rondom een interactief portfolio. De combinatie van Portfolio-functies en ondersteunende ELO-functies verzekert het portfolio van een vaste plek in het primaire proces. Peppels sluit volledig aan bij de ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs en kan binnen de school integraal of juist vakspecifiek worden ingezet. Er zijn veel toepassingen mogelijk: als LOB-aanpak, beroepsgericht portfolio, CKV-portfolio, Plusdocument, Europees Taal Paspoort, of realisering van gepersonaliseerd onderwijs.

Een sleutelrol voor het portfolio

Het portfolio speelt een sleutelrol bij veel onderwijsvernieuwingen. Het maakt maatwerk mogelijk en laat onderwijs aansluiten bij de kwaliteiten en motivaties van individuele leerlingen. Het stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw, en biedt ruimte voor vak- en leerjaar-overstijgende ontwikkeling. Het portfolio betrekt het gehele netwerk rondom de leerling bij het leer en ontwikkelproces: klasgenoten, ouders, voetbalcoach en begeleiders van bijbaantjes. Gebruik van het portfolio helpt een cultuur te versterken waarin het voortdurend leren en jezelf ontwikkelen centraal komt te staan.

Individuele leerroutes

Ervaringen borgen

360 graden feedback

Learning analytics

Ontwikkeling zichtbaar maken

Het portfolio van Peppels maakt de ontwikkeling van elke leerling zichtbaar en brengt samenhang in alle leerprocessen. Hierdoor wordt de realisering van individuele leerpaden mogelijk. Peppels stimuleert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen waar mogelijk en biedt docenten de mogelijkheid te sturen waar nodig. Het portfolio van Peppels maakt onderwijs eigentijds, relevant en aantrekkelijk.

Borgen en netwerken

Een portfolio dient niet alleen voor het opslaan van producten, maar ook om de interactie aan te gaan met de opleiding en het netwerk. Dat vraagt om veelzijdige presentatie-mogelijkheden en laagdrempelige dialoog-functies. Peppels is multimediaal en sterk visueel getint; ervaringen kunnen bestaan uit tekst, foto’s of filmpjes, terwijl overal feedback kan worden geleverd en gecommuniceerd wordt via interactieve logs.

De weg naar meer maatwerk

Docenten voor wie de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling de basis vormen voor de onderwijsuitvoering vinden in Peppels een krachtige bondgenoot. Learning analytics geven docent en leerling snel inzicht in de ontwikkeling. Programmablokken en interactieve planners zijn de bouwstenen voor individuele leerroutes en sturen leerlingen op basis van niveau en tempo in hun ontwikkeling. De cyclische opzet van het portfolio structureert alle stappen in het leerproces. De functies van het portfolio kunnen per vak of juist vakoverstijgend worden ingezet. Zo sluit Peppels altijd aan bij de mogelijkheden van de school.

Blokken

Individuele routes

Onderwijsactiviteiten kunnen binnen een vak worden georganiseerd in blokken. Elk blok is gekoppeld aan een leerdoel en bestaat uit een planner en een werklog. De afzonderlijke activiteiten en het gehele blok kunnen worden beoordeeld op de rubrics. De docent kan keuzeblokken aanmaken (op inschrijving) of serieblokken (niveaudifferentiatie).

Planners

De voortgang regisseren

Op de planner worden alle activiteiten binnen een bepaald blok getoond. Docent en student kunnen activiteiten aan de planner toevoegen. Bij het plaatsen wordt de deadline ingesteld, de leerling bepaalt vervolgens de startdatum en maakt een stappenplan. In een oogopslag wordt duidelijk aan welke activiteiten moet worden gewerkt, en wat de volgende stap is.

360 graden feedback

Inzicht in ontwikkeling

Activiteiten kunnen door leerling, docenten en externen beoordeeld worden. Rubrics zorgen ervoor dat iedereen vanuit hetzelfde kader beoordeelt. U kunt diverse kant-en-klare standaarden gebruiken of eigen rubrics plaatsen. Het overzicht Learning Analytics maakt zichtbaar hoe het met ontwikkeling van de leerling gaat.


Eigenaarschap bij de leerling

Een leerling die eigenaar is van zijn ontwikkeling moet ook eigenaar worden van zijn portfolio. Tijdens de schoolperiode hebben de docenten de mogelijkheid leer- en ontwikkelprocessen te regisseren, maar een leerling kan ook zelf producten toevoegen, zichzelf beoordelen, en een presentatie-portfolio inrichten en met zijn netwerk delen. Dat alles gebeurt in een omgeving die gebruik maakt van herkenbare technieken uit de social media. Na de schoolperiode kan een leerling gratis gebruik blijven maken van zijn portfolio en kan hij blijven werken aan het borgen van zijn ervaringen. Het is mogelijk ‘portfolio’s op maat’ samen te stellen en als link of als PDF met zijn toekomstige opleiding of werkgever te delen.

Focus op loopbaanvaardigheden

Je wordt als leerling niet vanzelf eigenaar van je loopbaan. Daar heb je specifieke vaardigheden voor nodig en die moet je stap-voor-stap en vanuit praktische ervaringen ontwikkelen. Hierbij spelen de school en het netwerk rondom de leerling een belangrijke rol. Het portfolio kan dit proces voor alle betrokkenen ondersteunen. Op elke plaats in Peppels kan een leerling reflecteren op zijn ontwikkeling, zijn netwerk betrekken, keuzes maken en onderbouwen en zichzelf presenteren. Zo werkt een leerling steeds op een vanzelfsprekende wijze aan zijn loopbaanvaardigheden.


Presentatie

Het publieke portfolio

Het publieke portfolio kan een leerling helemaal zelf inrichten met een omslagfoto, biografie, afgeronde projecten inclusief feedback, en een visueel CV. Hij kan er multimediale berichten plaatsen over diverse ervaringen - werk, opleiding en interesses - en deze delen met zijn netwerk.

LOB

Sturing geven aan je loopbaan

Overal in Peppels wordt een beroep gedaan op de loopbaanvaardigheden; zo worden ze zowel toegepast als verder ontwikkeld. Daarnaast is een complete leerlijn LOB beschikbaar met opdrachten, taken en interactieve testen. Borging van opgedane ervaringen gebeurt natuurlijk in het online portfolio.

Werklog

Stilstaan bij je ervaringen

Ervaringen krijgen betekenis als ze verwerkt worden: dat is de essentie van loopbaanleren. Het werklog is de meest laagdrempelige instrument om te leren borgen en verwerken. Multimediaal en met één klik te bereiken. De leerling doet het werk, de docent en mentor volgen, reageren en stimuleren.


Inzicht en overzicht voor docenten

Elke klas is een verzameling individuele leerlingen, ieder met een eigen niveau, een eigen tempo en eigen leervragen. Natuurlijk moeten al deze leerlingen slagen voor hun examen. Maar we willen ook dat ze hun maximale niveau behalen, dat ze leren op een manier die bij hen past, en dat ze staat zijn hun verdere ontwikkeling zelf vorm te geven. Dat vraagt om een leeromgeving die de docent inzicht geeft in waar een leerling in diens ontwikkeling staat. Waar de docent gemakkelijk interactieve studieplanners kan samenstellen. Een omgeving waar de verantwoordelijkheid indien mogelijk bij leerlingen wordt gelegd, maar waar de docent kan sturen en regisseren waar dat nodig is. Dat is Peppels. Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en helemaal gebaseerd op didactische principes.

Mijn Klaslokaal

Niveau- en tempodifferentiatie

Het virtuele klaslokaal geeft de docent een goed overzicht over alle processen. In een oogopslag wordt zichtbaar wat het tempo en het niveau is van een individuele leerling of van een hele klas. De docent kan heel gemakkelijk activiteiten toevoegen of beoordelen, en met één of meerdere leerlingen communiceren.

Programmabeheer

Interactieve studieplanners

Docenten kunnen activiteiten aanmaken en structureren in blokken. De studieplanners die zo ontstaan kunnen in één keer voor een leerling of een groep worden klaargezet. Activiteiten en planners kunnen worden opgeslagen in de programma-bibliotheek waardoor alle docenten binnen de school ze kunnen gebruiken.

Rubrics bibliotheek

Feedback en Feed-forward

In Peppels zijn veel rubrics-standaarden opgenomen die u met een klik voor uw school kunt activeren: examenprogramma’s, standaarden van SLO, kerndoelen, het Onderwijs Begrippen Kader en het Europees Referentie Kader en Meijerink. Natuurlijk kunt u ook heel gemakkelijk schoolspecifieke rubrics plaatsen.


En verder……

Agenda

Elke leerling heeft een vakoverstijgende agenda, waarin alle activiteiten zijn opgenomen. De docent kan in de agenda van één of meerdere leerlingen kijken om inzicht te krijgen in de 'workload' van de leerlingen, en eventueel direct activiteiten toevoegen. Zo kunnen docenten bij het opgeven van bijvoorbeeld toetsen rekening houden met de planning van andere vakken.

U bepaalt de content

Natuurlijk wilt u zelf bepalen welk materiaal u gebruikt. Daarom is Peppels flexibel. U kunt de leerlijnen CKV of LOB van Peppels gebruiken. U kunt licenties van uitgevers single-sign-on toegankelijk maken of zelf materiaal ontwerpen. Per 1 augustus 2016 kunt u via de LTI-koppeling materiaal van onder andere VO-content gebruiken. Maar u kunt ook linkjes, filmpjes en andere bronnen inzetten.

Inloggen via Entree

Peppels is lid van de Kennisnet Federatie. Licenties van uitgevers kunnen single-sign-on toegankelijk worden gemaakt, maar leerlingen kunnen ook via uw eigen webportal, via Magister of via SOMtoday single-sign-on naar Peppels.

Optioneel: plagiaatcontrole

De enige uitbreidingsmodule waar u afzonderlijk voor betaalt, is de plagiaatcontrole van PlagScan. Hiermee wordt werk dat leerlingen ingeleverd hebben gecontroleerd op plagiaat, binnen Peppels zelf maar ook op het internet. U krijgt een duidelijke rapportage waaruit blijkt hoe hoog het plagiaatpercentage is en wat de bronnen van de leerling zijn.

Een complete leerlijn LOB

Peppels biedt een complete leerlijn LOB met opdrachten, taken en interactieve interesse- en competentietesten. Werkboeken zijn offline (als download) beschikbaar, terwijl de borging van de opgedane ervaringen in het online portfolio gebeurt.

Rubrics

Peppels.net beschikt over een geavanceerde rubricsstructuur. U kunt zelf kiezen hoeveel niveaus u inzet en welke schaal u wilt gebruiken. De structuur bestaat uit drie niveaus vaardigheden, criteria en descriptoren. Per niveau kan een uitgebreide omschrijving worden meegegeven om objectief beoordelen mogelijk te maken. U kunt kiezen uit een 2-. 3-, 4-, 5-, 10- of 100-punts schaal.

Inschrijfmodule

Met de inschrijfmodule kunt u leerlingen zichzelf laten aanmelden voor een onderwijsprogramma. U kunt een maximumaantal deelnemers aangeven, en eventueel uitsluiten dat een leerling meerdere keren aan hetzelfde programma meedoet. De leerlingen die zich hebben ingeschreven, kunt u vervolgens in Mijn Klaslokaal als groep oproepen.


Ook bij u op school?

Peppels.net is gebruiksvriendelijk en intuitief; de interface is volgens de didactische processen ingericht. Single-sign-on inloggen is mogelijk met behulp van Entree, terwijl onder andere met Magister een koppeling bestaat om leerling-gegevens op te halen. Leerlingen en docenten kunnen bijna zonder instructie aan de slag, Op de supportsite staan handleidingen en korte cursussen (45 minuten) en ondersteunend materiaal, waardoor iedereen snel wegwijs wordt. Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij de onderwijskundige implementatie op bijvoorbeeld het gebiedd van loopbaanleren, gepersonaliseerd leren, het Plusdocument of Loopbaandossier.


Wilt u op uw school gebruikmaken van Peppels? Dan maken we graag een vrijblijvende afspraak om kennis te maken. Daarna sluiten we een licentieovereenkomst en een bewerkersovereenkomst en begeleiden we indien gewenst de implementatie. Als u dat wilt kunt u binnen een paar weken al praktisch aan de slag zijn. Wij denken niet in schooljaren, u kunt op elk gewenst moment beginnen. En ook na de implementatie blijven we nauw betrokken.