ELO & Portfolio: een ijzersterk duo

Voor toekomstbestendig onderwijs

Met Peppels werken leerlingen doelgericht aan hun ontwikkeling. Peppels brengt leerlingen in beweging, motiveert ze voor hun eigen leerproces en legt de focus op de mogelijkheden van elke leerling. Peppels is niet alleen een Portfolio, maar ook een volwaardige en moderne ELO. Juist de integratie van Portfolio- en ELO-functies biedt het Voortgezet Onderwijs de best mogelijke ondersteuning bij gepersonaliseerd leren, de ontwikkeling van (vakoverstijgende) vaardigheden en formatief toetsen. Zo wordt het portfolio meer dan een mapje in een digitale kast, en kan het een vaste plek krijgen in het primair proces.

Veel toepassingen

Er zijn veel toepassingen mogelijk: als LOB-aanpak, Beroepsgericht portfolio, CKV-portfolio, Plusdocument, Europees Taal Paspoort, of als leerplatform bij de realisering van Gepersonaliseerd Onderwijs.

De ELO van Peppels

In een ELO regelt u met uw leerlingen alles om de dagelijkse onderwijsroutine goed en efficiënt te laten verlopen.

Opdrachten aanmaken, klaarzetten en nakijken, en ondersteunend materiaal en uitgeverij-licenties beschikbaar maken. Snel overzicht hebben over wat klaar moet zijn en wanneer. Formatief kunnen beoordelen op basis van rubrics. Het leerproces optimaal kunnen monitoren, per leerling of per groep. Een gerichte aanpak vanuit de sectie mogelijk maken. De ELO van Peppels is uiterst compleet, krachtig en gebruiksvriendelijk, geeft leerling en docent uitgebreide mogelijkheden om te plannen en te regisseren, en met elkaar te communiceren. Lees meer >

Het portfolio van Peppels

Bij het portfolio helpt leerlingen beter te leren doordat ze hun leerervaringen goed borgen en overdraagbaar maken.

Door te borgen reflecteren leerlingen op hun ervaringen. Ze krijgen inzicht in hoe ze leren en hoe hun ontwikkeling verloopt, en ze voelen zich meer eigenaar van hun leerproces. Het portfolio van Peppels is innovatief, multimediaal en bijzonder flexibel. Zowel binnen- als buitenschoolse ervaringen kunnen worden geborgd. Er kan een LOB-dossier of Plusdocument worden aangemaakt, en portfolio’s-op-maat die gedeeld kunnen worden met een toekomstige opleiding of werkgever. Alle geborgde producten kunnen jaar-overstijgend worden gearchiveerd.


"Peppels is hét platform voor toekomstbestendig onderwijs.
Al meer dan 80 innovatieve scholen gebruiken Peppels bij het realiseren van hun onderwijs-ambities."Portfolioleren

Doelgericht en stap-voor-stap aan je ontwikkeling werken

Portfolioleren is een onderwijsaanpak waarin het borgen van leerervaringen centraal staat.
Borgen is een belangrijke stap in het leerproces omdat het geleerde er beter door wordt verwerkt. De ervaring wordt immers opnieuw beleefd en - als het goed gebeurt - gestructureerd. Maar borgen is ook belangrijk omdat het de basis vormt voor het verzamelen van 360-graden feedback. En dat geeft inzicht in de individuele ontwikkeling en maakt reflectie, evaluatie en sturing van het leerproces mogelijk. In Peppels is voor elke fase in dit proces over een set geavanceerde functies beschikbaar.


LEERDOEL
BEPALEN


ACTIVITEITEN
PLANNEN


LEERERVARINGEN
BORGEN


FEEDBACK
VERZAMELEN


ONTWIKKELING
EVALUEREN

LEERDOEL BEPALEN

Met blokken maak je kleine onderwijsprogramma’s

Van een set samenhangende activiteiten maak je een onderwijsprogramma waarmee een leerling aan een afgebakend leerdoel werkt. Elk blok heeft een eigen planner en archief, en je kunt een blok koppelen aan een leerdoel en een instructie. De docent kan keuzeblokken maken en serieblokken. Zo kan elke leerling op zijn eigen niveau werken. Afgeronde blokken zijn in één oogopslag te herkennen aan de groene kleur.

ACTIVITEITEN PLANNEN

Zicht houden op de voortgang

De planner toont alle activiteiten binnen een bepaald vak of blok. Docent en leerling kunnen activiteiten toevoegen. Activiteiten kunnen direct vanuit de planner worden geopend. De activiteiten zijn te sorteren op deadline, startdatum en status (todo-ingeleverd-afgerond). Zo wordt in één oogopslag duidelijk waaraan moet worden gewerkt, voor leerling en docent.


LEERERVARINGEN BORGEN

Leren om terug te kijken

Ervaringen krijgen betekenis als ze verwerkt worden. Dat is de essentie van portfolioleren. Het werklog is het meest laagdrempelige instrument om leerervaringen te borgen. Multimediaal en met één klik te bereiken. De leerling doet het werk, de docent en mentor volgen, reageren en stimuleren.


LEERERVARINGEN BORGEN

Het publieke portfolio als interactief CV

Dit portfolio kan een leerling helemaal zelf inrichten. Met een omslagfoto, biografie, afgeronde projecten inclusief feedback, kleine presentaties en multimediale berichten over werk, opleiding en interesses. De leerling bepaalt welke content hij wil delen. Het portfolio kan worden ingezet als interactief CV bij intake of sollicitatie.


FEEDBACK VERZAMELEN

360gr feedback: peers, pro’s, parents

Zodra een opdracht ter beoordeling staat, kunnen leerling en docent feedback geven. Een leerling kan bovendien anderen uitnodigen feedback te geven. Alle beoordelingen worden heel overzichtelijk naast elkaar getoond, elk met een eigen kleurcodering. Een leerling leert van de feedback van anderen, maar ook door feedback te geven.


ONTWIKKELING EVALUEREN

Inzicht en overzicht voor de mentor

De statuspagina geeft de mentor inzicht in de totale voortgang van de leerling. Alle opdrachten en alle logberichten van alle vakken staan hier overzichtelijk bij elkaar, en kunnen op verschillende manieren gesorteerd en gefilterd worden.

LEERDOEL BEPALEN

Van feedback naar feedforward

Op basis van ontvangen feedback kan zowel de leerling als de docent een optimalisatieplan opstellen. Aan zo’n feedforward kunnen activiteiten worden gekoppeld, deze worden automatisch opgenomen in de planners en in de agenda van de leerling.
ACTIVITEITEN PLANNEN

De vakoverstijgende agenda is ook door ouders in te zien

Alle activiteiten worden getoond in de vakoverstijgende agenda. Kleuren geven de status (todo-ingeleverd-afgerond) aan. Je kunt een activiteit rechtstreeks vanuit de agenda openen. De agenda van Peppels kan automatisch met externe agenda’s worden gesynchroniseerd. Zo kunnen ook ouders de workload bekijken.


ACTIVITEITEN PLANNEN

Plannen kun je leren

Met de tools van Peppels kun je alle activiteiten in samenhang plannen. Startdata, deadlines, stappenplannen: alles wordt overzichtelijk weergegeven in een lijstview en een tijdview. Zo leert een leerling te plannen en verantwoordelijkheid te nemen.


LEERERVARINGEN BORGEN

Van simpel huiswerk tot geavanceerde opdrachten

Borgen moet aantrekkelijk en relevant zijn. Opdrachten in Peppels zijn multimediaal en gebruiksvriendelijk. Teksten, foto’s, filmpjes en bestanden zijn in een handomdraai toegevoegd en worden wysiwig getoond. De docent kan opdrachten maken en klaarzetten, de leerling kan zichzelf ook opdrachten geven. Opdrachten kunnen aan het Plusdocument of Loopbaandossier worden gekoppeld.


FEEDBACK VERZAMELEN

Doelgericht beoordelen met rubrics

Rubrics geven de concrete doelen aan en dienen als basis voor 360 graden feedback. Binnen Peppels zijn veel standaarden aanwezig: Europees Referentie Kader (SLO), leerdoelenkaarten OB (SLO), de loopbaancompetenties (M Kuijpers), Meijerink, examenprogramma’s. De school kan ook een eigen structuur van rubrics inrichten.
ONTWIKKELING EVALUEREN

Formatief beoordelen met evaluaties

Een periode of programma kan als geheel geëvalueerd en beoordeeld worden. De leerling bereidt dit voor met een reflectie en een (vakoverstijgend) portfolio van bewijzen, de docent evalueert en beoordeelt. Het evaluatierapport geeft een grafisch overzicht per rubric: waar staat de leerling nu, wat is de ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode, en wat kan de leerling kan doen om zich te verbeteren?


EVALUEREN

Learning analytics

Het feedbackoverzicht biedt een grafische weergave van de ontwikkeling van alle skills, jaar- en vakoverstijgend. Het vult zich automatisch met ontvangen feedback en geeft inzicht in hoe een leerling naar zichzelf kijkt ten opzichte van docent en externen. Een pijl geeft de trend in de ontwikkeling aan.


Voortdurend leren

"Gebruik van een Portfolio helpt een cultuur te versterken waarin het voortdurend leren en jezelf ontwikkelen centraal komt te staan."

Borgingsportfolio's

Alle portfolio's binnen één platform

Met Peppels kunt u eindelijk alle ‘traditionele’ portfolio’s een plaats geven binnen één platform.
Lees meer

Gepersonaliseerd leren

Bouwstenen voor eigen invulling

Peppels biedt alle bouwstenen die u nodig hebt om invulling te geven aan gepersonaliseerd leren.
Lees meer